Regler och villkor


*Villkoren uppdaterades senast den 12/02/2019 (version 4)
De engelska villkoren äger alltid företräde

1. Introduktion

1.1
Läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda någon del av denna webbplats. Genom att använda en del av webbplatsen eller genom att öppna ett konto via denna webbplats, godkänner du att du har förstått och accepterat samt att du ska vara bunden av:

• dessa villkor för webbplatsen (webbplatsvillkor);
• regler för varje spel eller produkt som du spelar;
• de allmänna kampanjvillkoren;
• villkor och/eller regler rörande kampanjer, bonusar och specialerbjudanden som kan gälla emellanåt (inklusive särskilda villkor);
• vår integritetspolicy och cookiepolicy; samt
• andra villkor som gjorts tillgängliga på denna webbplats, (sammantaget, användarvillkoren).

1.2
Din fortsatta användning av webbplatsen kommer att utgöra ditt godkännande av användarvillkoren och är ett juridiskt bindande avtal mellan dig och den berörda enheten enligt klausul 2 (Parter och licensiering).

1.3
Dessa användarvillkor gäller när du använder webbplatsen och ersätter eventuella tidigare avtal i relation till din användning av webbplatsen.

1.4
Vid konflikter mellan användarvillkoren ska prioriteringsordningen anges i klausul 1.1 (Introduktion). Villkoren ska även gälla för allt spelande eller betting via mobiler och surfplattor, inklusive nedladdningsbara applikationer till en mobilenhet (som om hänvisningar till din användning av webbplatsen var hänvisningar till din användning av bettingfunktioner på en mobilenhet).

1.5
Du medger att det föreligger en risk att förlora pengar när du spelar via webbplatsen och att du bär det fulla ansvaret för sådana förluster.

2. Parter och licensiering

2.1
Användarvillkoren ska avtals mellan dig och White Hat Gaming Limited, ett maltesiskt företag vars registrerade adress är 85 St John, Valletta, VLT1165, Malta.

2.2
Om inget annat anges betyder ”du”, ”din/ditt”, ”användare” eller ”spelare” en person som använder vår programvara och/eller webbplatsen. Om inget annat anges hänvisar ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt” tillsammans till den berörda enheten enligt klausul 2.1 (Parter och licensiering) och dess dotterbolag, närstående företag, direktörer, tjänstemän, anställda, agenter och uppdragstagare från tid till annan.

2.3
Spelaktivitet som bedrivs via denna webbplats är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority (MGA) med licensnummer: MGA/B2C/370/2017, utfärdat 1/8 2018.

3. Ändringar av användarvillkoren

3.1
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra användarvillkoren. Användarvillkoren kan komma att ändras av flera olika skäl, inbegripet, men inte begränsat till, kundservice, efterlevnad av lagar, förordningar eller regleringsriktlinjer.

3.2
Vi rekommenderar att du läser dessa användarvillkor regelbundet, eftersom de reglerar din användning av webbplatsen. Vi kommer se till att du informeras om eventuella ändringar i användarvillkoren med en lämplig metod (till exempel, via e-post eller via ett tillkännagivande på webbplatsen i vilket du återigen behöver bekräfta ditt godkännande av villkoren) innan sådana ändringar träder i kraft. Det är ditt ansvar att kontrollera att du samtycker till eventuella ändringar i användarvillkoren och din fortsatta användning av webbplatsen anses utgöra ditt godkännande av ändringar som vi genomför.

4. Registrering av ditt konto

4.1
Genom att öppna ett konto hos oss och/eller genom att använda webbplatsen godkänner du, samtycker till och garanterar att du:

• är minst 18 år gammal och över den lagliga åldern för spelande i den jurisdiktion som du är bosatt i;
• har rättskapacitet att ingå bindande avtal;
• har tillhandahållit korrekt och fullständig information i samband med din registrering på webbplatsen och att du kommer se till att sådan information förblir aktuell så länge du använder webbplatsen;
• är bosatt på den adress du lämnar till oss och är bosatt i ett område som tillåter spel om pengar;
• inte är belagd med restriktioner från att öppna ett konto enligt klausul 7 (Begränsade områden);
• inte har stängt av dig själv från spelande på denna webbplats;
• har ett giltigt bankkonto eller kredit- eller betalkort eller en annan betalningsmetod;
• är den rättmätiga ägaren av de pengar du sätter in och att pengar som du sätter in på ditt konto inte är behäftade med något lagstridigt förfarande och inte härrör från någon olaglig aktivitet eller källa;
• inte har befintliga konton registrerade av dig på denna webbplats;
• inte spelar eller agerar på någon annans vägnar och kommer att sälja, överföra och/eller förvärva konton till/från andra spelare;
• deltar på webbplatsen för underhållning och inte i försörjningssyfte (eller av liknade) skäl; och
• alltid kommer att följa användarvillkoren i relation till din användning av webbplatsen.

4.2
Genom att registrera ett konto, samtycker du härmed till att vi kontaktar dig via alla olika kommunikationskanaler (i såväl skriftlig som muntlig form och inbegripet, men inte begränsat till e-post, telefon och sms) när det gäller frågor som rör ditt konto.

4.3
Om någon av de garantier som anges i punkt 4.1 (Registrering av ditt konto) är falska, förlorar du din insats och vi kommer inte att vara skyldiga att betala ut några vinster. Vi kan också komma att anmäla ärendet till polisen, föräldrar (vid minderårigt spelande) och behörig tillsynsmyndighet.

4.4
Vi kan neka till att godkänna en kontoansökan när som helst och oavsett anledning.

4.5
Vi erbjuder emellanåt kampanjer för nya konton. Du är inte berättigad till kampanjer för nya konton om du redan är en befintlig kund hos oss.

4.6      
Anställda på de enheter som anges i klausul 2.1 (Parter och licensiering), dess licenstagare, distributörer, grossister, dotterbolag, reklam- och marknadsföringsbyråer, mediepartner, återförsäljare och de anställdas närmast anhöriga är inte berättigade att ta del av spelen.

5. Verifieringskontroller

5.1
Genom att öppna ett konto, godkänner du att vi kan komma att utföra särskilda verifieringskontroller (”Verifieringskontroller”). Dessa beskrivs närmare i denna klausul. Observera att vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande permanent eller tillfälligt stänga eller avsluta ditt konto om det föreligger problem med verifieringskontrollerna.

5.2
E-POSTVERIFIERING: Du kan bli uppmanad att verifiera din e-postadress via en aktiveringslänk eller något annat som styrker att e-postkontot tillhör dig. Om det här steget inte slutförs, kan kontot tillfälligt stängas och eventuella vinster ogiltigförklaras till dess kontouppgifterna har verifierats.

5.3
ÅLDERSVERIFIERING: Elektroniska åldersverifieringskontroller utförs och vi kan komma att använda oss av tredjepartsföretag för att bekräfta din ålder. Vi kan behöva och begära in ytterligare information direkt från dig. Om du efter avslutad verifieringskontroll (eller senare) definitivt visar dig vara minderårig: (i) kommer ditt konto att stängas; (ii) vinster som erhållits vid användning av webbplatsen kommer att behållas av oss; och (iii) alla medel som du har satt in kommer att återbetalas via en metod som vi bestämmer. Belopp som redan har tagits ut kommer att dras av från summan som återbetalas.

5.4
YTTERLIGARE VERIFIERINGSKONTROLLER: Vi använder oss av tredjepartsföretag för att bekräfta din ålder, identitet, adress, betalningsuppgifter och metoder eller annan information som du lämnar till oss. Denna process innefattar att kontrollera de lämnade uppgifterna mot särskilda (offentliga eller privata) databaser. Genom att ingå i denna process godkänner du att vi får använda, registrera och lämna ut sådan personlig information och att dessa uppgifter kan registreras av oss eller dem. De tredje parter vi använder är fullt medvetna om sina skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och kommer alltid att agera i enlighet med dess bestämmelser samt våra instruktioner.
           
Som ett led i våra verifieringskontroller kan vi komma att begära in handlingar som styrker din identitet eller annan dokumentation eller information, vilket du underrättas om vid tillfället. Vi kan tillfälligt stänga ditt konto och/eller hindra dig från att lägga ytterligare insatser tills du har fullgjort dessa verifieringskontroller på ett tillfredsställande sätt.

Observera att vi när som helst kan besluta om att utföra ytterligare verifieringskontroller (inbegripet att begära in extra handlingar eller information) för att bekräfta, utan begränsning, din identitet, ålder och adress eller betalningsmetod. Detta är för att uppfylla våra licensförpliktelser, genomföra rutinmässiga säkerhetskontroller samt för att skydda ditt konto.

Om vi, efter slutförda verifieringskontroller, inte kan verifiera dina uppgifter eller om du inte kan och/eller inte vill tillhandahålla bevis på din bostadsadress, eller annan information som krävs för att slutföra verifieringen, kommer vi inom rimlig tid: (i) stänga ditt konto; och (ii) återbetala återstående saldo upp till värdet av dina ursprungliga insättningar vid tidpunkten för den misslyckade verifieringen (observera att eventuell överskjutande vinst inte kommer att krediteras).

5.5
AML-VERIFIERING
: I tillägg till ovanstående och som ett led i vår efterlevnad av EU:s penningtvättsdirektiv, kan vi när som helst (inbegripet, men inte begränsat till särskilda stadier av din kontoregistrering) be dig att inte bara verifiera din identitet och adress, utan också begära in bevis på ägande för alla betalningsmetoder som används för att sätta in eller ta ut pengar (inklusive källan till dina medel eller förmögenhet).
           
Det är olagligt att sätta in, eller försöka sätta in, medel som erhållits från kriminell, olaglig eller bedräglig verksamhet på ditt konto. Vi är skyldiga att övervaka ovanliga eller misstänkta transaktioner oavsett storlek och rapportera misstänkta transaktioner och bedräglig verksamhet till behörig tillsynsmyndighet, och vi kan anmäla sådan verksamhet till polisen eller behöriga myndigheter. Observera att vi, om du beslutar dig för att inte besvara en begäran om information, dessvärre kan bli tvungna att stänga ditt konto.     

6. Användning av vår webbplats

6.1
Åtkomst till vår webbplats är tillåten på tillfällig "befintligt skick" basis, och vi förbehåller oss rätten att återkalla, tillfälligt stänga eller ändra aspekter eller funktioner på webbplatsen utan föregående meddelande. Om behov uppstår kan vi tillfälligt stänga delar av vår webbplats eller hela webbplatsen för underhållsändamål. Vi är inte ansvariga om vår webbplats, oavsett anledning, är otillgänglig vid någon tidpunkt eller tidsperiod.

6.2
Vi kan, helt efter eget gottfinnande och när som helst, ändra, korrigera, återkalla, lägga till innehållet (inbegripet spel, betting-produkter eller delar av betting-produkten) på vår webbplats utan föregående meddelande (förutsatt att sådana ändringar inte påverkar spel och/eller satsningar som redan pågår). Vi ansvarar inte för förluster som uppstår för dig till följd av eventuella ändringar som gjorts eller för modifieringar eller tillfällig avstängning av eller upphävande av programvaran eller tjänsten och du ska inte ha några anspråk gentemot oss i detta avseende.

6.3
Du ska endast använda webbplatsen för eget personligt, privat och icke-kommersiellt bruk och får inte ge tillgång till eller reproducera webbplatsen eller delar av den i någon form överhuvudtaget utan vårt uttryckliga medgivande, inklusive att skapa länkar till den.

6.4      
Du får inte använda webbplatsen i något syfte som är eller som riskerar att anses nedsättande, kränkande, oanständigt, olagligt, eller har rasistisk, sexistisk eller annan diskriminerande karaktär, eller som kan väcka anstöt.

6.5      
Du får inte missbruka webbplatsen genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka skaffa dig obehörig åtkomst till webbplatsen. Vi kan inte garantera att vår webbplats kommer att vara kompatibel med all hårdvara eller programvara som används av webbplatsens användare.

6.6      
Du är ensam ansvarig för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att du ska ha tillgång till webbplatsen. Vi ansvarar inte för eventuella förluster som orsakats dig av den internet- eller teletjänstleverantör som du har anlitat för att få åtkomst till webbplatsen.

6.7
Om du vill rapportera ett fel eller har några frågor, kontakta kundsupportteamet. Observera att samtal till vårt kundsupportteam kan komma att övervakas eller spelas in (vilket du kommer att informeras om innan samtalet påbörjas) för ändamål som utbildning och kvalitetsstyrning och för att hjälpa oss att lösa ärenden snabbt och effektivt.

7. Begränsade områden och begränsade jackpottområden

7.1
Åtkomst till och/eller användning av webbplatsen (inklusive någon eller samtliga produkter som erbjuds via webbplatsen) kan vara olaglig i vissa länder (inbegripet, t.ex. USA) – det är dessa länder som är “Begränsade områden”. Du ansvarar för att avgöra om din åtkomst och/eller användning av webbplatsen överensstämmer med gällande lagar i din jurisdiktion och du garanterar oss att spelande inte är olagligt i den jurisdiktion där du har din hemvist. Sådana begränsade områden inkluderar, men begränsas inte till, följande:
Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, Angola, Australia, Bahamas, Barbados, Belgium, Bolivia, Botswana, Bulgaria, Cambodia, Côte dIvoire, Cuba, Denmark, Ecuador, Estonia, Ethiopia, France, Ghana, Guam, Guyana, Hungary, Iceland, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Italy, Jamaica, Kenya, Lao Peoples Democratic Republic, Latvia, Lithuania, Martinique, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, North Korea, Northern Mariana Islands, Pakistan, Palestine, State of, Panama, Papua New Guinea, Poland, Portugal, Réunion, Romania, Russia, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Switzerland, Syria, Tanzania, Thailand, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, United Kingdom, United States, United States Minor Outlying Islands, Vanuatu, Vietnam, Virgin Islands (U.S.), Yemen, Zimbabwe.

7.2
I följande länder är det förbjudet att spela progressiva jackpottspel, och eventuella jackpottvinster kommer att ogiltigförklaras: Azerbajdzjan, Indien, Japan, Malaysia, Qatar och Tunisien (Begränsade jackpottområden).

7.3      
Vi förbehåller oss rätten att emellanåt och efter eget gottfinnande ändra listan över begränsade områden samt listan över begränsade jackpottområden från vilka casinot inte öppnar konton, tar emot insatser eller hanterar finansiella överföringar.

7.4      
Om du öppnar eller använder webbplatsen när du är bosatt i ett begränsat område, eller när ett nytt område läggs till listan över begränsade områden: kan ditt konto komma att stängas ned av oss med omedelbar verkan; eventuella vinster och bonusar beslagtas och återstående saldo återbetalas (rimliga avgifter kan tillkomma), och eventuella förtjänster, vinster eller bonusar som du har erhållit kommer att förverkas och kan återkrävas av oss; och vid en sådan begäran är du skyldig att återbetala alla eventuella medel som tagits ut.

7.5
Tillgång till webbplatsen innebär inte att vi erbjuder, uppmanar eller anmodar spelare att ägna sig åt vadslagning, spel eller andra tjänster inom de jurisdiktioner där sådan aktivitet är förbjuden enligt lag. Vi är inte under några omständigheter ansvariga för eventuella brott mot statliga eller nationella lagar som kan uppstå på grund av att du använder dig av tjänsterna på webbplatsen.

8. Underhålla ditt konto

8.1
Kunder får endast öppna och inneha ett konto. Vi förbehåller oss rätten att stänga konton om vi upptäcker att en kund har mer än ett konto, och att annullera eventuella vinster och bonusar från samtliga konton. När detta är genomfört kommer återstående medel att återbetalas till dig, med förbehåll för betalningsavgifter som kan tillkomma.

8.2

När du öppnar att konto ombeds du att välja ditt eget användarnamn och lösenord. Du bör försäkra dig om att dessa uppgifter hålls hemliga i och med att du är ansvarig för alla lagda spel på ditt konto, där korrekt säkerhetsinformation har uppgetts. Om du förlägger eller glömmer ditt användarnamn och/eller lösenord, eller om du tror att en tredje part har kännedom om dem, bör du kontakta oss omedelbart så att nya säkerhetsuppgifter kan tilldelas dig. De nya uppgifterna skickas till dig via e-post.

8.3

Om andra personer får tillgång till ditt konto är du ensam ansvarig för alla deras handlingar oavsett om de använt ditt konto med din tillåtelse eller ej, och du försäkrar härmed att du håller oss skadelösa och inte kräver oss på ersättning för eventuella kostnader, anspråk, utgifter och skadestånd som uppstår i samband med att en tredje part får tillgång till eller använder ditt konto.

9. Kontomedel, insättningar och uttag

9.1 Kontomedel:
Vi håller kundmedel för alla kunder (oavsett område) åtskilda från företagets tillgångar på ett separat bankkonto som enbart används för kundmedel. 9.2 Insättningar:

9.2 Insättningar:

• Insättningar till spelarkontot utförs via överföring av pengar till kontot via de betalningsmetoder som anges under fliken ”Insättningar” när du är inloggad på ditt konto.
• Vi förbehåller oss rätten att emellanåt ändra vilka betalningsformer vi godtar.
• Du får endast använda betalningsmetoder som är registrerade i ditt eget namn för att göra insättningar.
• Vi kan begränsa dina insättningar under en enskild dag.
• Vi förbehåller oss vidare rätten att godta vissa betalningsmetoder endast under förutsättning att särskilda villkor uppfylls.
• Vi garanterar inte att alla betalningsmetoder alltid är tillgängliga.
• Vi godtar inte kontanta medel som skickas till oss.
• Det är förbjudet att överföra medel mellan konton i vårt nätverk.
• Genom att sätta in pengar, samtycker du till att inte göra några återbetalningar, återföringar eller på annat sätt annullera en insättning på ditt konto, och samtycker till att återbetala och kompensera oss för obetalda insättningar.
• Vi tar inget ansvar för eventuella växlingskurser, kostnader eller avgifter som tas ut av din kortutgivare, bank eller finansinstitut.
• Observera att våra produkter konsumeras direkt i samband med spel eller vadslagning. Vi kan således inte tillhandahålla retur av varor, återbetalningar eller annullering av din tjänst i samband med spel eller vadslagning. Om du spelar ett spel eller använder en tjänst med riktiga pengar, kommer pengarna att dras från ditt spelarkonto direkt.
• Ditt konto ska inte användas som en bankservice/konto och insättningar ska endast göras med avsikten att använda pengarna till att lägga spel. Ditt konto är inte försäkrat, garanterat, sponsrat eller liknande av något bankförsäkringssystem och ska inte heller uppbära ränta. Skulle du göra åtskilliga insättningar och uttag utan att ett proportionerligt antal spel läggs, förbehåller vi oss rätten att, utan förvarning, lägga på eventuella bankavgifter som uppkommit för oss innan vi stänger kontot.
• Debitering: Ditt kreditkort, betalkort eller din e-plånbok kommer att debiteras direkt efter köpet. Kontakta vår kundsupport för frågor angående debiteringen på dina kontoutdrag.

9.3 Uttag:

• Inga uttag behandlas och medel kan inte tas ut från ditt konto förrän: (i) Verifieringskontroller har fullgjorts på ett tillfredsställande sätt; (ii) betalningar har bekräftats; och (iii) du har uppfyllt andra eventuella uttagsvillkor, särskilda regler och kampanjvillkor som avser din användning av webbplatsen och/eller påverkar ditt konto (t.ex. Tillämpliga bonusvillkor). Observera att verifieringskontroller omfattar kontroller av din identitet, ålder, hemvist samt bevis på ägande av alla betalningsmetoder som används (inklusive källan till dina medel eller förmögenhet) enligt vad som närmare föreskrivs i klausul 5. Vi kan hålla inne med ett uttag när du inte har agerat i överensstämmelse med något av villkoren i denna klausul.
• Om du vill ta ut en del av eller hela ditt saldo kan du välja hur mycket du vill ha utbetalat.
• Alla uttag kommer att utbetalas med samma betalningsmetod som användes för att göra en insättning på kontot. Uttagsmetoderna blir tillgängliga när en lyckad insättning genomförs med en sådan metod.
• Om din uttagsmetod inte längre är giltig eller tillgänglig (till exempel, om den har löpt ut) kommer ditt uttag inte att behandlas, och du kommer att bli ombedd att ange uppgifter för en alternativ betalningsmetod. Vi kan i det här fallet komma att begära in ytterligare information eller dokumentation från dig.
• När ett uttag begärs kommer det att förbli väntande i 1–2 dagar. När det har godkänts kommer det att behandlas direkt, men det kan ta upp till 3 bankdagar innan pengarna når ditt konto – denna period varierar beroende på vald betalningsmetod.
• Lägsta uttag är 20 US$. För att kunna göra ett uttag måste du ha gjort eller göra minst en köp hos oss och du måste ha omsatt det insatta beloppet fullt ut minst en gång.
• Om inte annat har avtalats skriftligen, är det högsta belopp du kan ta ut under en vecka 5000.00 USD - Vecko. VIP-spelare kan vara berättigade till en högre uttagsgräns.
• Du får endast använda betalningsmetoder som är registrerade i ditt eget namn för att göra uttag. Du ansvarar för att ange korrekta kontouppgifter (om tillämpligt) för utbetalning av uttag. Vi kan inte betala tillbaka utbetalningar som har utförts av oss till andra konton till följd av felaktiga kontouppgifter som tillhandahållits av dig.
• Medel kan dras av från uttag i överensstämmelse med och enligt vad som krävs enligt gällande bestämmelser och lagar.
• Om vi av misstag krediterar ditt konto med vinster som inte tillhör dig, vare sig detta beror på ett tekniskt fel, fel i vinsttabeller, eller mänskligt fel eller på annat sätt, kommer beloppet att förbli vår egendom och beloppet kommer att dras från ditt konto. Om du har använt sådana medel för att lägga spel, kan vi annullera dessa spel och ogiltigförklara eventuella vinster. Om du innan vi blir medvetna om felet, har tagit ut medel som inte tillhör dig, utgör det felaktigt utbetalda beloppet (utan att påverka andra gottgörelser och åtgärder som kan vara tillgängliga för oss enligt lag) en skuld du har till oss och vi kan vidta åtgärder för att ta tillbaka sådana medel. I händelse av en felaktig kreditering, är du skyldig att meddela oss omedelbart via e-post.
• Alla transaktioner kommer att kontrolleras i syfte att förhindra penningtvätt. Vi kommer att anmäla alla misstänkta transaktioner till behöriga myndigheter i Malta och/eller i det land du har din hemvist. Om du blir medveten om misstänkt aktivitet gällande något av spelen eller webbplatsen, måste du omedelbart rapportera detta till oss. Vi kan tillfälligt stänga, blockera eller avsluta ett konto och hålla inne medel om vi ombeds göra det i enlighet med gällande lagar.
• En utökad kundkontroll kan utföras i samband med uttag av medel som inte används för spelande.

10. Utbetalning av vinster

10.1
Utbetalningar för spel läggs till ditt aktuella insättningssaldo när spelet har fastställts. Detta saldo förblir på ditt konto såvida du inte skickar in en förfrågan om att få en del av, eller hela summan, returnerad till dig. Om ditt saldo är ”noll” måste du överföra mer pengar innan du kan lägga några spel. Vi erbjuder aldrig kredit i någon form.

10.2
Din behandlade summa lämnar oss vid slutet av dagen varje bankdag och handläggningstiden varierar beroende på tidpunkt såväl som land och det finansinstitut som berörs.

10.3
Observera att vinstutbetalningar kan bli föremål för ytterligare verifieringskontroller enligt klausul 5.

10.4
Om du vinner 100 000 US$ eller mer förbehåller vi oss rätten att dela upp utbetalningen i tio delar, och betala 10 % varje månad i 10 månader tills hela beloppet har betalats ut. Du får ingen ränta på utestående belopp och du ska inte behandla oss som ett finansinstitut.

10.5
Det förblir ditt ansvar att, om så krävs, rapportera dina vinster och förluster till lokala tillsynsmyndigheter eller skattemyndigheten eller andra berörda myndigheter. Vi ansvarar inte inför dessa myndigheter för betalning av dina personliga skatter. Observera att ändringar av skatteregler i vissa jurisdiktioner kan inverka på dessa användarvillkor och inkludera avdrag för eventuella tillämpliga avgifter från dina vinster eller uttag.

11. Valutor och valutaarbitrage

11.1
Spelare måste registrera sig och spela i sitt lands valuta. Om valutan i ditt land inte erbjuds måste du spela med euro (EUR). Om spelaren inte följer denna regel kommer alla vinster som härrör från spelande att förverkas.

11.2
Spelare är strängt förbjudna att använda webbplatsen och dess system för att främja arbitrage genom valutaväxling. Om vi efter eget gottfinnande anser att en spelare medvetet har utnyttjat de ovan nämnda systemen för ekonomisk vinning genom arbitrage, kommer eventuella vinster att förverkas och dras av från spelarens saldo utan förvarning eller meddelande.

12. Högsta utbetalning och jackpottvinster

12.1
Det högsta vinstbelopp vi är skyldiga att betala ut till dig avseende ett spel eller snurr är begränsat till 250 000 US$ genom denna webbplats. Ovanstående belopp inkluderar inte eventuella vinster av progressiva jackpottar. Du är införstådd med samt godkänner att din godkända insatsnivå för vissa produkter kan innebära att du har möjlighet att vinna summor som är högre än de belopp som anges ovan. Du godkänner att vi endast är skyldiga att betala ut det högsta belopp som anges ovan.

12.2
Jackpottvinster: Vi kan välja att tillgängliggöra sammanslagna progressiva jackpottar. Alla vinster av progressiva jackpottar kommer att bli föremål för vår bekräftelse. Vårt beslut kommer att vara slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att inledas. Precision för progressiv jackpott: Om du vinner den sammanslagna progressiva jackpotten på denna webbplats, kommer du att meddelas om detta via ett automatiskt popupfönster. Den sammanslagna jackpottsumman kan vara i en annan valuta och därför kan det faktiska slutgiltiga beloppet vara mindre på grund av valutakurser mellan tidpunkten för vinsten och när vinsten betalas ut. Det bör också noteras att jackpottar på över 250 000 US$kan ta upp till 30 dagar att betala ut till spelaren. Vi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att det progressiva jackpottvärdet som visas i ett spel matchar värdet på spelservern. Det är dock det progressiva jackpottvärdet på servern som tillämpas när den progressiva jackpotten betalas ut. En mindre avvikelse kan uppstå till följd av fördröjningen mellan den ursprungliga progressiva jackpotten som visas för dig och den progressiva jackpotten som faktiskt vinns och betalas ut. Även om det är osannolikt, är det teoretiskt möjligt för den progressiva jackpotten att vinnas av fler än en spelare under den ovannämnda fördröjningsperioden. Om fler än en spelare verkar vinna en progressiv jackpott samtidigt, är det den spelare som först registrerats som vinnare på våra servrar och/eller vårt spel eller vår tjänsteleverantörs servrar som ska motta den progressiva jackpotten. Efterföljande spelare ska vinna den progressiva jackpottens återställningsvärde. I det extremt osannolika fallet att servern registrerar vinsterna exakt samtidigt, kan vi komma att dela den progressiva jackpotten lika mellan de vinnande spelarna.

13. Chattfunktion

Vi kan komma att tillhandahålla en chattfunktion för att göra det möjligt för dig att kommunicera med vårt kundsupportteam. Vi kan granska och föra ett register över allt innehåll i vår chattfunktion. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ta bort eller justera denna chattfunktion.

14. Ansvarsfullt spelande: spelarskydd och kontrollfunktioner

14.1    
Som ett led i vår policy för ansvarsfullt spelande ger vi dig möjlighet att kontrollera och begränsa hur mycket du spenderar, ta en tillfällig paus från ditt konto (timeout) och möjligheten att stänga av dig själv samt stänga ditt konto under en bestämd tidsperiod. För att ta del av vår policy för ansvarsfullt spelande och för mer information om hur du kan kontrollera ditt spelande, besök sektionen “Ansvarsfullt spelande” på webbplatsen.

14.2    
Om du bryter mot vår policy för ansvarsfullt spelande kan vi komma att stänga av dig under en tid eller stänga ditt konto.

15. Stängning av ditt konto

15.1
Du kan stänga ditt konto när som helst genom att kontakta kundsupporten.

15.2
Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga ditt konto oavsett anledning. Om vi av någon anledning avslutar ditt konto ska följande bestämmelser gälla:

(i) du godkänner att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig vid avslutande av ditt konto eller upphörande av din användning av webbplatsen;
(ii) i den händelse att ditt konto avslutas är vår enda gottgörelse återbetalning av eventuell obestridd kontobalans som du kan komma att ha och vi har överhuvudtaget inga andra skyldigheter gentemot dig.
(iii) Om vi skulle avsluta ditt konto på grund av att du brutit mot dessa användarvillkor, så har vi obegränsade möjligheter att ogiltigförklara eventuella vinster och konfiskera ditt saldo. Sådana överträdelser inbegriper, men är inte begränsade till:

• Om du har mer än ett aktivt konto (eller kontrollerar mer än ett aktivt konto);
• Om du bryter mot någon av dina garantier;
• Om du har öppnat ett konto efter att tidigare ha blivit förbjuden att öppna ytterligare konton inom vårt nätverk;
• Om vi är förpliktigade att göra det enligt lagar och bestämmelser;
• Om namnet på ditt konto inte överensstämmer med namnet som är registrerat för den betalningsmetod som används för att göra insättningar;
• Om du lämnar felaktiga eller vilseledande registreringsuppgifter;
• Om du är bosatt i ett begränsat område;
• Om du har låtit eller tillåtit (avsiktligt eller oavsiktligt) någon annan att spela på ditt konto;
• Om du har bestridit en debitering ("charge back") gällande någon insättning som har utförts med ditt kreditkort på ditt konto;
• Om du upptäcks med att samarbeta, fuska, tvätta pengar eller är involverad i bedrägliga aktiviteter;
• Om vi avgör att du har anlitat eller utnyttjat ett system (inklusive maskiner, datorer, programvara eller andra automatiserade system) som är specifikt utformade för att besegra casinot;
• Om du gör uttalanden med uttrycklig sexuell innebörd eller som på annat sätt är stötande i chattfunktionen eller mot våra medarbetare, inklusive uttryck för trångsynthet, rasism, hat eller använder svordomar;
• Användningen av robotar, mekaniska, elektroniska eller andra enheter för att automatiskt beslutsfattande i spel (utan vårt uttryckliga medgivande); eller
• Om vi skulle få reda på att du har spelat på ett annat onlinecasino i ond tro eller under någon av omständigheterna ovan.

15.3
När ditt konto avslutas så är du införstådd med samt godkänner att dina rättigheter att använda webbplatsen upphör med omedelbar verkan och att du omedelbart ska avlägsna eventuell programvara som du tillhandahållits eller själv laddat ned från webbplatsen.

16. Inaktivt konto

16.1
Om du inte använder ditt konto till spel under 12 på varandra följande månader så kommer kontot att anses vara inaktivt (”Inaktivt konto”). Ett inaktivt konto kommer att omfattas av följande:

• Efter 12 månader av oavbruten inaktivitet kommer vi att skicka ett påminnelsemeddelande till den e-postadress som har sparats för ditt konto. Efter att du mottagit detta påminnelsemeddelande, kommer du att ha 30 dagar på dig att logga in på ditt spelarkonto. Om ingen inloggning registreras under denna 30-dagarsfrist, kommer en summa om 5 US$ i riktiga pengar att dras från ditt saldo. Om ditt saldo är lägre än 5 US$ kommer hela beloppet att dras. Om kontot förblir inaktivt under 13 på varandra följande månader sedan din senaste inloggning, kommer du att motta ett påminnelsemeddelande varje månad och ditt konto kommer att belastas med en månatlig avgift om 5 US$ till dess antingen saldot är 0 US$ eller du loggar in på ditt konto.
• Vi förbehåller oss rätten att avsluta de inaktiva konton vars saldo har varit noll under en sammanhängande period på 6 månader.

17. Nedladdning

Du kan behöva ladda ned programvara för att kunna använda vissa av de spelprodukter och -tjänster som erbjuds via vår webbplats, och vi kommer att licensiera programvaran till dig (eller underlicensera den till dig, i den utsträckning programvaran ägs av en tredje part). Villkoren för nedladdning och användning av sådan programvara kommer att delges dig i samband med nedladdningen och måste godkännas av dig innan du använder programvaran.

18. Spela på skoj-konto

18.1
Vi garanterar att återbetalning till spelare (RTP) och spelregler är identiska vid spel på skoj och när du spelar för riktiga pengar. Du bör endast öppna ett riktigt konto när du känner dig trygg med att spela spelet för riktiga pengar. Du kan alltid inneha både ett spela på skoj-konto och ett spela på riktigt-konto.

18.2    
Genom att registrera ett spela på skoj-konto (övningskonto), samtycker du härmed till att vi kontaktar dig via alla olika kommunikationskanaler (i såväl skriftlig som muntlig form och inbegripet, men inte begränsat till e-post, telefon och sms) när det gäller frågor som rör ditt konto.

19. Ersättning

Du accepterar att fullt ut ersätta, försvara och hålla oss, och våra tjänstemän, direktörer, anställda, ombud samt leverantörer, skadelösa omedelbart på begäran, från och gentemot alla anspråk, skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter, inbegripet rättsliga kostnader, till följd av överträdelser av användarvillkoren av dig eller andra skulder till följd av din åtkomst och användning av webbplatsen och spelen eller programvaran på webbplatsen (eller av någon annan som använder ditt användarnamn och lösenord).

20. Bedrägeri

20.1    
Vi förbehåller oss rätten att söka straffrättsliga och avtalsenliga sanktioner mot dig om du är inblandad i bedrägeri, oärliga eller kriminella handlingar och kommer att förse myndigheter med anmälningar om så behövs.

20.2    
Vi förbehåller oss rätten att neka utbetalningar till dig när vi misstänker att du är involverad i bedrägeri eller andra kriminella aktiviteter.

20.3    
Du ska ersätta och vara skyldig att betala oss, på begäran, alla kostnader, avgifter och förluster som uppkommit (inklusive direkta, indirekta eller följdskador, utebliven vinst och förlust av anseende) som är en direkt eller indirekt följd av ditt bedrägeri, din oärlighet eller dina kriminella handlingar.

21. Klagomål och tvistlösning

21.1    
En eventuell eskalering av ett kundärende till vårt klagomålsteam kommer att klassificeras som ett "klagomål". Observera att alla samtal till vårt kundsupportteam eller till våra chefer/arbetsledare kan komma att övervakas eller spelas in i utbildnings- eller kvalitetskontrollsyfte samt för att hjälpa oss att finna en snabb och effektiv lösning på alla inkommande ärenden. Observera det endast är klagomål som följer förfarandet nedan som kommer att besvaras och behandlas. Klagomål eller problem som lagts fram via tredjepartsplattformar (t.ex. via sociala medier, chattrum etc.) kommer inte godtas och du kommer rekommenderas att följa vårt förfarande. Vi tolererar inte något aggressivt, kränkande, hotande, förolämpande eller annat stötande språk eller beteende gentemot våra anställda.

21.2
Klagomålsförfarande
Klagomålsförfarandet sker enligt följande:

Steg 1: Kontakta vår kundsupport
Om du vill lämna ett klagomål, bör du först (så snart som möjligt) kontakta vårt kundsupportteam via livechatt eller e-post. En medarbetare (supportvärd) kommer därefter att undersöka frågan och besvara den. För att hjälpa oss lösa problemet, är det viktigt att vi förstår vad det rör sig om. Vi kan därför ställa några frågor om det, som t.ex. vad som hänt och när. Supportvärden kommer att logga kontakten och anteckna hur ärendet har besvarats.

Steg 2: Vidare granskning
Om ditt klagomål fortfarande inte är löst eller om du inte är nöjd med lösningen, kan du be om att ärendet hänvisas vidare till supportvärdens arbetsledare. Arbetsledaren kommer att granska ärendet och kontakta dig med ett svar.

Steg 3: Eskalering
Om du fortfarande är missnöjd, eller om hänvisning till en arbetsledare inte är lämplig, kan ärendet eskaleras till klagomålsteamet, varefter ärendet registreras som ett "klagomål". Ditt ärende kommer att tilldelas ett ärende-id, och vi ber om att detta anges i all korrespondens.

Vi betraktar vårt svar i steg 3 som det sista steget i vår procedur och som sådant kommer vi inte att inleda vidare diskussioner angående klagomålet när steg 3 är avslutat och en lösning har tillhandahållits.

Du kommer få information om dina möjligheter att hänskjuta ärendet till ett organ för alternativ tvistlösning ”Alternative Dispute Resolution” (ADR) i samband med detta sista steg om du fortfarande är missnöjd.

Svarstider:
Observera att vi strävar efter att ge dig ett uttömmande svar så snart det överhuvudtaget är möjligt och att vi försöker lösa ditt klagomål inom 10 dagar från det datum vi mottar klagomålet. Vi kommer meddela dig om eventuell fördröjning i samband med vårt första svar.

Konfidentialitet:
Vi kommer göra vårt yttersta för att hantera alla klagomål och tvister konfidentiellt och kommer alltid att agera i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR). Vi ber dig att du under förfarandet samtycker till att inte avslöja existensen av eller information om ett ärende, klagomål eller tvist till en tredje part, vilket inkluderar diskussioner i chattrum eller motsvarande forum, samt att alla uppgifter i enlighet med förfarandet ska anses vara konfidentiell information. I händelse av ett obehörigt avslöjande av konfidentiell information kommer förfarandet att avbrytas. I händelse av obehörigt avslöjande kan vi komma att låsa eller stänga ditt/dina konto/konton.

21.3 Avslutande av klagomålsärende och hänvisning:
Svaret från klagomålsteamet, känt som steg 3, utgör det sista steget i alla klagomålsförfaranden. Dina alternativ angående ADR-organ för alternativ tvistlösning beskrivs nedan.

Om du förblir missnöjd gällande en tvist har du möjlighet att hänskjuta ärendet externt till ett av våra ADR-organ, eCOGRA eller The POGG (”ADR-organ”).

Det kostar ingenting för dig att hänskjuta din olösta tvist till något av dessa ADR-organ. Vid hänskjutande till ett ADR-organ, ska det beslut som fattas av ADR-organet anses som slutgiltigt av alla parter.

Formuläret för eCOGRA ADR-tjänsten finns här: https://ecogra.org/forms/adr-dispute-step-1

Du kan ta del av information och skicka in ett klagomål till The POGG här: https://thepogg.com/all-complaints/

Alternativt kan du ta upp ditt klagomål via plattformen ”Online Dispute Resolution” (ODR) på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

22. Efterlevnad av lagar

Alla produkter som finns tillgängliga genom webbplatsen får endast användas för lagliga aktiviteter på lagligt sätt. Du förbinder dig att följa alla tillämpliga lagar, författningar och föreskrifter gällande webbplatsen och spel placerade via webbplatsen.

23. Information vi samlar in om dig

23.1    
Vi behandlar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy. Vår sekretesspolicy utgör en del av dessa användarvillkor och innehåller uppgifter om vilken typ av information vi samlar in och vad vi gör med denna information.

23.2    
Vi har rätt att dela den information vi innehar om dig som innehåller personuppgifter och vadslagningshistorik med tillsynsmyndigheten och andra myndigheter, inklusive polisen, för att utreda bedrägeri och penningtvätt och för att följa våra förpliktelser enligt lag.

24. Kampanjer

Se våra standardvillkor för kampanjer och särskilda villkor (om tillämpligt) för information om kampanjer, bonusar och erbjudanden.

25. Ingen garanti

25.1    
Vi strävar efter att underhålla webbplatsen med skälig kompetens och omsorg. Vi lämnar inga ytterligare garantier eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende webbplatsen. Eventuella underförstådda garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet, fullständighet eller korrekthet är härmed helt undantagna i den utsträckning lagen medger.

25.2    
Vi lämnar inga garantier för att webbplatsen motsvarar dina krav eller kommer att fungera störningsfritt, i rätt tid, säkert eller felfritt, att fel kommer att åtgärdas, eller att webbplatsen eller den server som gör den tillgänglig är fria från virus eller buggar, eller framställer full funktionalitet, korrekthet, tillförlitlighet avseende material eller resultat eller att information du inhämtar via webbplatsen är korrekt.

25.3    
I händelse av system- eller kommunikationsfel i samband med generering av slumptal, fastställande av spel eller andra delar av spelprodukten, bär vi inget ansvar gentemot dig som en följd av dessa fel, och förbehåller oss rätten att annullera samtliga spel det gäller. I händelse av avvikelser mellan det resultat som visas i din programvara och i vår serverprogramvara, ska resultatet som visas i casinots serverprogramvara noteras som det officiella och korrekta resultatet.

25.4    
I sällsynta fall kan det resultat som visas i ett spel vara inkorrekt. I händelse av tvist räknas det resultat som finns noterat på spelservern som korrekt resultat. Inget i denna klausul påverkar våra rättigheter enligt klausul 26 (Rätten att ogiltigförklara).

26. Rätten att ogiltigförklara

26.1 
I händelse av att vi gör fel på webbplatsen (mänskligt fel eller på annat sätt) så har vi rätten att förklara transaktionen/spelet ogiltigt och hålla inne en eventuell vinstutbetalning.

26.2    
Vi har behörighet att justera ditt konto för att återspegla det korrekta resultatet och åtgärda felet. Exempel på ett sådant fel kan vara när det uppstår ett fel i ett av våra system eller när vi anger ett felaktigt resultat efter ett sportevenemang.

26.3
Spelare som upptäcks missbruka sådana fel riskerar att få sina konton stängda och eventuella insättningar och/eller vinster förverkade.

27. Ansvarsbegränsning

27.1
Du accepterar att din användning av webbplatsen sker helt på egen risk. Vårt maximala ansvar gentemot dig till följd av användarvillkoren, oavsett om det gäller avtalsbrott, skadeståndsgrundande handling (inklusive vårdslöshet) eller annat, kommer att begränsas till:

• summan av det aktuella spelet kring vilket frågan om ansvar har uppstått; och
• i de fall pengar som betalats av dig till ditt konto har kommit bort på grund av oss, återbetalas samma belopp till ditt konto.

27.2
Vi ansvarar inte gentemot dig i avtal, skadeståndsgrundande handling (inklusive vårdslöshet), överträdelse av lagstadgad skyldighet eller på annat sätt för: avbrott i verksamheten (inklusive driftstopp, serverstörning, fördröjning, tekniska eller politiska störningar), förlust av vinst (inklusive förlust eller misslyckande med att erhålla förväntade vinster), intäkter, affärer, data, möjligheter, företagshemligheter eller goodwill; eller indirekta förluster eller förluster till följd av, eller i samband med, dessa användarvillkor, även om dessa förluster kan förutses eller om vi har uppmärksammats av dig om möjligheten av sådana förluster.

27.3
Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för eventuella förluster av innehåll eller material som laddas upp eller överförs via webbplatsen och du bekräftar att vi inte ska hållas ansvariga gentemot dig eller en tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av webbplatsen.

27.4
Vi kan inte hållas ansvariga för brott mot användarvillkoren om en sådan överträdelse beror på något bortom vår rimliga kontroll, inklusive force majeure, internetfel (inklusive din internetleverantör), datorfel, fel på telekommunikationsutrustning eller andra fel på utrustning, strömavbrott, brand, blixtnedslag, explosion, krig, översvämning, arbetskonflikter, sabotage, oväder, eller handlingar av stat eller kommun eller behöriga myndigheter.

27.5
Inget i dessa användarvillkor ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personlig skada som orsakats av vårdslöshet av oss eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

28. IT-fel

28.1
Vi kan inte hållas ansvariga för ett spel som av någon anledning inte läggs eller att ett erbjudande inte matchas eller att du blir frånkopplad från webbplatsen, inbegripet, men inte begränsat till, att datorn inte fungerar och fel på teletjänster eller internetanslutningar.

28.2
Saldot på ditt konto kommer alltid att registreras på vår server. Saldot på servern när du loggar in på vår webbplats, efter att du har blivit frånkopplad, kommer att återspegla saldot efter det sista avslutade spelet innan frånkopplingen. Detta är nödvändigt för att undvika ytterligare komplikationer. Genom att lägga ytterligare spel på vår webbplats accepterar du resultaten av tidigare spel. Därför betraktas (efter vårt gottfinnande) resultaten av tidigare spel inte längre som omtvistade och inga återbetalningar eller andra justeringar kommer att beviljas. Om du upplever att resultatet av något av spelen är orättvist eller felaktigt, bör du kontakta oss omedelbart och rapportera detta.

28.3
I händelse av fel i ett spel, tjänsten, webbplatsen eller något relaterat system, eller på grund av något annat fel, är alla spel som placerats under den tiden ogiltiga och kommer att återbetalas. Medel erhållna till följd av ett fel ska anses ogiltiga, liksom efterföljande spelomgångar med sagda medel, oavsett vilka spel som spelas med sådana medel. Om du, som ett resultat av ett sådant fel, krediteras med medel som medför en överbetalning eller överkreditering av ditt konto, är det ditt ansvar att skyndsamt meddela oss om detta. Utan att det innebär ett undantag från detta ansvar och oavsett om du meddelar oss eller inte, godtar du härmed samt ger oss uttryckligen tillåtelse att, när vi blir medvetna om en felaktig kreditering eller utbetalning av medel, justera ditt konto och återkräva sådana medel.

29. Länkar från vår webbplats

29.1
Där vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, är dessa länkar erbjudna endast som information. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för förlust eller skada som kan uppstå till följd av din användning av dem, eller deras användning av information som de kan förvärva om dig (inklusive personuppgifter).

29.2    
En länk från vår webbplats utgör inte ett godkännande från oss av användningen av denna länk, eller av företaget eller organisationen bakom länken, eller av innehållet på den webbplats som nås via länken.

30. Immateriella rättigheter

Webbplatsen, allt publicerat innehåll samt programvaran på den (inbegripet, men inte begränsat till, spelen) (sammantaget ”webbplatsmaterialet”) tillhör oss eller används under licens. Vi ser allvarligt på brott mot våra immateriella rättigheter och kan komma att vidta rättsliga åtgärder för eventuella överträdelser.

30.2    
Namnen på våra produkter och tjänster (inbegripet, men inte begränsat till, namnen på våra spel) är varumärken som tillhör oss eller våra licensgivare. Webbplatsmaterialet är skyddat av upphovsrättslagar och fördrag som gäller över hela världen. Alla rättigheter i och till webbplatsmaterialet (inklusive alla immateriella rättigheter) är förbehållna.

30.3    
Dessa immateriella rättigheter inkluderar, utan begränsning, copyright, varumärken, underliggande programvara, design, grafik, layout, utseende, känsla och struktur på vår webbplats, databasrättigheter, designrättigheter, domännamn och rätt till goodwill och/eller att stämma för renommésnyltning. Du tillåts endast att använda detta material och innehåll om det uttryckligen godkänts av oss.

30.4    
Webbplatsmaterialet får endast användas av dig i icke-kommersiellt underhållningssyfte. All annan användning (inbegripet, men inte begränsat till, ompublicering) av webbplatsmaterialet måste föregås av vårt skriftliga godkännande.

30.5    
Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående, får du inte sälja, överföra, licensiera, distribuera, kopiera, modifiera, offentligt förevisa, sända, publicera, ändra, anpassa, skapa härledda verk från, eller på annat sätt utan behörighet använda webbplatsmaterialet utan att det föregås av vårt skriftliga medgivande. Med undantag för vad som är tillåtet enligt gällande lag får du inte dekompilera, omarbeta eller demontera webbplatsmaterialet eller försöka störa dess avsedda funktion. Du samtycker till att inte ta bort, dölja eller ändra upphovsrätt, patent, varumärke eller andra rättighetsbevis för varumärken som är fästa på webbplatsmaterial. Du samtycker till att inte använda vare sig automatiska eller manuella enheter för att övervaka någon av vår webbsidor eller innehållet på dem.

30.6    
Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för några förluster eller vara skyldiga att betala ut några vinster till dig om vi har rimlig anledning att anta att du utfört någon aktivitet som är förbjuden enligt denna klausul.

31. Övrigt

SPRÅK: Användarvillkoren är skrivna på engelska och en eventuell tolkning av dem kommer att baseras på den engelska versionen. Den engelska versionen kommer alltid att äga företräda i de fall användarvillkoren eller andra relaterade dokument är översatta till ett annat språk.
KVITTNINGSRÄTT: Om du av någon anledning är skyldig oss pengar har vi rätt att beakta det innan vi utför en utbetalning till dig eller låter dig ta ut medel från ditt konto.
• Dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och oss och är inte avsedda att ge några rättigheter till tredje part. Detta påverkar inte vår rätt att överföra våra rättigheter enligt underavsnitt b. nedan.
ÖVERFÖRING AV RÄTTIGHETER: Vi kan vilja överföra våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor till ett annat företag inom gruppen eller någon annan juridisk person (inbegripet, men inte begränsat till om vi omstrukturerar eller säljer vår verksamhet). Du godtar att vi får göra det förutsatt att dina rättigheter enligt dessa användarvillkor, vid en överföring, efter att vi har meddelat dig det datum då vi överför våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor, kommer att gälla gentemot en ny juridisk person. Användarvillkoren är personliga och du kan inte överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor till någon annan.
INGET PARTNERSKAP ELLER SAMARBETE: Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas som att det utgör samarbete, partnerskap, samriskföretag eller någon annan form av gemensamt företag mellan dig och oss.
AVSTÅENDE: Ingen försummelse eller dröjsmål i utövandet av någon rättighet enligt dessa användarvillkor ska fungera som ett avstående av denna rättighet. På samma sätt utesluter varje enskilt eller delvist utövande av någon rättighet inte vidare utövande av någon av dessa rättigheter eller utövandet av någon annan rättighet.
TILLDELNING: Du får inte tilldela, överföra, debitera eller på annat sätt handla med dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt användarvillkoren utan att det föregås av vårt skriftliga medgivande. Vi är berättigade att tilldela, överföra, debitera eller på annat sätt handla med våra rättigheter enligt dessa villkor som vi finner lämpligt.
AVSKILJBARHET: Om något av användarvillkoren av en behörig myndighet bedöms som ogiltigt, olagligt eller i någon utsträckning omöjligt att verkställa, ska sådana villkor eller bestämmelser avskiljas från de kvarvarande villkoren och bestämmelserna, som i sin tur fortsätter att vara giltiga i den fulla utsträckning som lagen medger. I sådana fall ska den del som bedömts som ogiltig eller omöjlig att verkställa korrigeras på ett sätt som överensstämmer med gällande lag för att, så nära som möjligt, återspegla Gate 777 ursprungliga avsikt.
HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL: Vi kommer inte att vara skyldiga eller ansvariga för eventuella brister i uppfyllandet, eller försening i fullgörandet, av någon av våra skyldigheter enligt användarvillkoren som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll. Om sådana händelser inträffar ska våra skyldigheter tillfälligt avbrytas så länge den aktuella händelsen pågår. Tiden för att fullgöra dessa skyldigheter kommer därefter att förlängas med en period motsvarande varaktigheten för en sådan händelse. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att återuppta vår normala verksamhet trots att sådana händelser inträffat.
TILLÄMPLIG LAG: Dessa användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Malta och du godtar oåterkalleligen att Maltas domstolar har exklusiv jurisdiktion avseende alla tvister (inklusive kvittningsfordringar och motkrav) i relation till dessa användarvillkor.
HELA AVTALET: Användarvillkoren och alla andra dokument som uttryckligen nämns i dem samt alla riktlinjer eller regler som publiceras på vår webbplats utgör hela avtalet mellan oss i förhållande till föremålet för användarvillkoren och ersätter alla tidigare avtal, överenskommelser och arrangemang mellan oss, såväl muntliga som skriftliga. Du accepterar att vi inte gottgör dig vid eventuella förvrängningar som inte har blivit en del av dessa användarvillkor med undantag för att ditt godkännande inte ska gälla i fråga om bedräglig eller försumlig förvrängning oavsett om ett sådant villkor har införlivats i användarvillkoren eller inte.

För kampanj- och bonusvillkor, se de separata "Kampanjvillkoren" antingen genom att följa länken längst ned på den här sidan eller genom att klicka här.

Regler och villkor på engelska gäller alltid vid motstridiga uppgifter.

0